ผู้ป่วยที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์

0 ราย

เลขบัตรประชาชน gen

0 ราย

DM ไม่เลือกการมา

1 ราย

HT ไม่เลือกการมา

6 ราย

ผู้รับบริการไม่ใช่คนไทย

0 ราย