ผู้ป่วยนอกวันนี้ (คน)

2 คน

ผู้ป่วยนอกวันนี้ (ครั้ง)

2 ครั้ง

มูลค่าการรักษาวันนี้

371

มูลค่าสูงสุดวันนี้

271 บาท

มูลค่าต่ำสุดวันนี้

100 บาท

มูลค่าเฉลี่ยวันนี้

185 บาท

ต้องชำระเงินวันนี้

0 ราย

ต้องชำระเงินวันนี้

0 บาท

รับชำระได้วันนี้

0 ราย

รับชำระได้วันนี้

0 บาท

รับชำระไม่ได้วันนี้

0 ราย

รับชำระไม่ได้วันนี้

0 บาท

สิทธิกรมบัญชีกลาง (OFC)

0 ราย

ผ่านห้องเก็บเงิน (OFC)

0 ราย

มูลค่าที่ชำระ (OFC)

0

ไม่ผ่านห้องเก็บเงิน (OFC)

0 ราย

มูลค่าที่ไม่ได้ชำระ (OFC)

0 บาท

ค่าใช้จ่ายไม่โอนไป IPD

0 ราย