งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER (แบบดูรายชื่อ)

รายชื่อผู้ป่วย 1.อุบัติเหตุทั้งหมด

รายชื่อผู้ป่วย 2.อุบัติเหตุทางถนน จากการบันทึกหน้าอุบัติเหตุ

รายชื่อผู้ป่วย 3.อุบัติเหตุทางถนน จากการให้รหัส V01-V89

รายชื่อผู้ป่วย 4.อุบัติเหตุทางถนน นักเรียน (อายุ 6-18 ปี)

รายชื่อผู้ป่วย 5.อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางถนน

รายชื่อผู้ป่วย 6.อุบัติเหตุทางถนน ที่มีการส่งต่อไปรักษาที่อื่น

รายชื่อผู้ป่วย Head Injury ที่มารับบริการที่ ห้องฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ป่วย Hyperglycamia ที่มารับบริการที่ ห้องฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ป่วย Hypertension ที่มารับบริการที่ ห้องฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ป่วย Hypoglycamia ที่มารับบริการที่ ห้องฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ป่วย SEPSIS ที่มารับบริการที่ ห้องฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ป่วย STEMI ที่มารับบริการที่ ห้องฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ป่วย STROKE ที่มารับบริการที่ ห้องฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ป่วย การตรวจรักษา สำหรับทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

รายชื่อผู้ป่วย ที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ป่วย ER นอกเวลาราชการ (กำหนดช่วงเวลาในราชการก่อนกดประมวลผล)

ทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการนำส่ง โดยระบบ EMS

ระยะเวลารอคอย ER ราย visit (เลือกวันที่มา)

ระยะเวลารอคอย ER ราย visit (เลือกวันและช่วงเวลา Visit_Time)

รายชื่อผู้ป่วย ER มา Revitsit 48 Hrs. ที่ ER + แผนกอื่น

รายชื่อผู้ป่วย ER มา Revitsit 48 Hrs. ที่ ER

รายชื่อผู้ป่วย ER ประเภท 1.Resuscitation

รายชื่อผู้ป่วย ER ประเภท 2.Emergency

รายชื่อผู้ป่วย ER ประเภท 3.Urgency

รายชื่อผู้ป่วย ER ประเภท 4.Semi urgency

รายชื่อผู้ป่วย ER ประเภท 5.Non urgency

รายชื่อผู้ป่วยเขต รพ.สต.มา รพ. เวลา 08.30 -16.30 น (วันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

รายชื่อผู้ป่วยเขต รพ.สต.มา รพ. เวลา 16.30 - 18.30 น (ไม่นับวันนักขัตฤกษ์)

รายชื่อผู้ป่วยฉีดวัคซีน dT ที่ ER (ราย)

รายชื่อผู้ป่วยฉีดวัคซีนทุกชนิดที่ ER

รายชื่อผู้ป่วยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ ER (คน)

รายชื่อผู้ป่วยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ ER (ราย)

รายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการโดยพยาบาล

รายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการโดยแพทย์

รายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับยา ISOSORBIDE DINI 5

รายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับยา STREPTOKINASE

รายชื่อผู้ป่วยเสียชีวิตที่ ER ด้วยอุบัติเหตุทางถนน

รายชื่อผู้ป่วยเสียชีวิตที่ ER

รายชื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร แยกตามประเภทของรถ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER (แบบสรุป)

รายงานขาจร_สรุปจำนวนครั้งการฉีดวัคซีนที่ ER แยกตามประเภท Triage level

รายงานขาจร_สรุปจำนวนครั้งการทำแผลเก่าที่ ER แยกตามประเภท Triage level

รายงานขาจร_สรุปผู้ป่วย ER ตามประเภท Triage level แยกตามประเภทการเข้ารับบริการ ER

สรุปจำนวน การทำหัตถการโดยพยาบาล แยกเป็น เช้า บ่าย ดึก

สรุปจำนวน การทำหัตถการโดยแพทย์ แยกเป็น เช้า บ่าย ดึก

สรุปจำนวนผู้ป่วย ER ตาม การตรวจรักษาของพยาบาล แยกเป็น เช้า บ่าย ดึก

สรุปจำนวนผู้ป่วย ER ตาม การตรวจรักษาของแพทย์ แยกเป็น เช้า บ่าย ดึก

สรุปจำนวนหัตถการ ER

สรุปผู้ป่วย 30 อันดับโรคที่ Admit จาก ER

สรุปผู้ป่วย 30 อันดับโรคที่ Refer จาก ER

สรุปผู้ป่วย 30 อันดับโรคที่มา ER (ไม่รวมทำแผลและฉีดวัคซีน)

งานผู้ป่วยนอก OPD

01.รายชื่อผู้ป่วย OPD (ระบุวันได้) (หากเลือกจำนวนหลายวันอาจประมวลผลนาน)

02.สรุปผู้ป่วย OPD ตามแผนก (อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม ฯ)

03.สรุปผู้ป่วย OPD ตามแผนก (อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม ฯ)(ตัดผู้ป่วยคลินิกพิเศษ)

04.สรุปผู้ป่วย OPD ตามคลินิก (เฉพาะผู้ป่วยคลินิกพิเศษทุกคลินิก)(ประมวลผลนาน)

05.สรุปผู้ป่วย OPD ตามคลินิก (เฉพาะผู้ป่วยคลินิก DM HT CKD)

06.สรุปผู้ป่วย OPD ตามการตรวจรักษาของแพทย์ แยกตามเวลาเช้าบ่าย

07.สรุปผู้ป่วย OPD ตามการตรวจรักษาของแพทย์

08.สรุปผู้ป่วย OPD ตามการตรวจรักษาของพยาบาล

09.รายงาน 30 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

10.รายงาน 30 อันดับโรคผู้ป่วยนอก (ไม่รวม ER ทันกรรม กายภาพ แผนไทย ส่งเสริม)

11.สรุประยะเวลารอคอย OPD รายวัน (ระบุวันและช่วงเวลาได้)

งานผู้ป่วยใน WARD

รายชื่อผู้ป่วยที่ Admit ด้วย Sepsis แต่ไม่ได้ D/C ด้วย Sepsis

รายชื่อผู้ป่วยใน Acquired Pneumonia

รายชื่อผู้ป่วยใน CAUTI

รายชื่อผู้ป่วยใน Cirrhosis

รายชื่อผู้ป่วยใน Dengue Fever

รายชื่อผู้ป่วยใน Fracture of lumbar spine and pelvis (S32)

รายชื่อผู้ป่วยใน Head Injury

รายชื่อผู้ป่วยใน Hypoglycemia

รายชื่อผู้ป่วยใน Nerves and spinal cord injury (S24)

รายชื่อผู้ป่วยใน Stroke (I60-I69)

รายชื่อผู้ป่วยใน Traumatic brain injury (S0600)

รายชื่อผู้ป่วยใน โรค COPD J441 (COPD with acute exacerbation)

รายชื่อผู้ป่วยใน โรค COPD J449

รายชื่อผู้ป่วยใน โรค Sepsis

รายชื่อผู้ป่วยใน โรคเบาหวาน E110 (NIDM With coma)

รายชื่อผู้ป่วยใน โรคเบาหวาน E119 (NIDM Without complications)

รายชื่อผู้ป่วยใน โรคมะเร็ง C00-D48

รายชื่อผู้ป่วยใน โรคหอบหืด J459 (Asthma)

รายชื่อผู้ป่วยใน โรคหอบหืด J46 (Asthmaticus attack)

อันดับโรคร่วมในผู้ป่วย Sepsis

อันดับโรคหลักในผู้ป่วย Sepsis

งานห้องคลอด LR

12.บัญชี 3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ใน เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

13.บัญชี 3 แฟ้ม Newborn บังคับส่งออกแล้วแต่ข้อมูลไม่สมบูรณ์

14.บัญชี 3 ลงข้อมูลแม่ไม่ครบหรือไม่ได้ลงทะเบียนลูกในบัญชี 3

15.รายงานความครอบคุม ANC 5 ครั้งคุณภาพ

17.ลงทะเบียนฝากครรภ์ที่ซ้ำกัน

18.คลอดที่นี่แต่ยังไม่ลงตรวจหลังคลอดครั้งที่1

19.ตรวจหลังคลอด ไม่ลงผลการตรวจ

20.เยี่ยมหลังคลอด ตรงกับ วันคลอด

21.รายชื่อผู้รับบริการ ANC แยกตามเขตรับผิดชอบ

22.รายชื่อผู้รับบริการ ANC อายุน้อยกว่า 20 ปี แยกตามเขตรับผิดชอบ

ตรวจสอบผล HCT ว่ามีเครื่องหมาย % หรือ ตัวอักษร (ต้องเป็นตัวเลข 2 หลักเท่านั้น)

ตรวจสอบรายการ Lab ANC ก่อนส่งออก prenatal จากบัญชี 2

ตรวจสอบรายการ Lab ANC ก่อนส่งออก prenatal จากผลตรวจห้องแลบ

งานส่งต่อผู้ป่วย (Refer)

Refer out รพศ. แยกตามแผนกสาขาต่างๆ

Refer out สรุปการส่งต่อรายเดือนแบบเลือกสาขา

ทะเบียนRefer ANC นอกจังหวัด

ทะเบียนผู้ป่วยส่งต่อ ด้วยโรค CKD ภายในจังหวัด

ทะเบียนผู้ป่วยส่งต่อ ด้วยโรค DM HT ภายในจังหวัด

ทะเบียนผู้ป่วยส่งต่อ ด้วยโรค STROKE

ทะเบียนผู้ป่วยส่งต่อ ด้วยโรค Head Injury (ICD-10= S060-S069 และ S099)

ทะเบียนรายชื่อส่งต่อผู้ป่วยANCไปสถานบริการอื่น ในจังหวัด

ทะเบียนรายชื่อส่งต่อผู้ป่วยไปสถานบริการอื่น นอกจังหวัด ในเขต 4

ทะเบียนรายชื่อส่งต่อผู้ป่วยไปสถานบริการอื่น ในจังหวัด

สรุป Refer out ตามรหัสวินิจฉัย 20 อันดับแรก นอกจังหวัด

สรุป Refer out ตามรหัสวินิจฉัย 20 อันดับแรก นอกจังหวัด นอกเขต 4

สรุป Refer out ตามรหัสวินิจฉัย 20 อันดับแรก ในจังหวัด

สรุป Refer out ตามรหัสวินิจฉัย 30 อันดับแรก

สรุป Refer out ตามสถานบริการ 20 อันดับแรก นอกจังหวัด นอกเขต 4

สรุป Refer out ตามสถานบริการ 20 อันดับแรก นอกจังหวัด ในเขต 4

สรุป Refer out ตามสถานบริการ 20 อันดับแรก ในจังหวัด

สรุป Refer out ตามสถานบริการ 30 อันดับแรก

งานเภสัชกรรม
งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

01.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,โปลิโอ3, MMR1,IPV

02.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4

03.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2

04.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,โปลิโอ5

05.ตรวจสอบ เด็ก Type1,3 (ในบัญชี3) แต่ยังไม่ได้รับ BCG (010)

06.ตรวจสอบ เด็ก Type 1,3 (ในบัญชี3) แต่ยังไม่ได้รับ HBV1 (041)

07.ตรวจสอบ เด็ก Type 1,3 (ในบัญชี3) อายุ 4 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ได้รับ IPV1 (401)

08.ตรวจสอบ เด็ก Type 1,3 (ในบัญชี3) อายุ 6 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ได้รับ OPV3 (083)

09.ตรวจสอบ เด็ก Type 1,3 (ในบัญชี3) อายุ 6 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ได้รับ DTP-HB3 (093)

10.ตรวจสอบ เด็ก Type 1,3 (ในบัญชี3) อายุ 9 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ได้รับ MMR1 (061)

11.ตรวจสอบ เด็ก Type 1,3 (ในบัญชี4) อายุ 2 ปี 6 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ได้รับ MMR2 (073)

12.ตรวจสอบ เด็ก Type 1,3 (ในบัญชี4) อายุ 4 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ได้รับโปลิโอ5 OPV5 (085)

13.ตรวจสอบ เด็ก Type 1,3 (ในบัญชี4) อายุ 4 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ได้รับ DTP5 (035)

14.รายชื่อเด็กอายุ 4 เดือน ขึ้นไป ได้รับวัคซีน IPV-P 401

ตรวจสอบคนในเขตที่มี type area=4

ตรวจสอบคนไข้ มาลงทะเบียนที่ห้องบัตรแต่ไม่มีชื่อในบัญชี 1

ทะเบียนเด็กกลุ่มเสี่ยง_เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น(O800-O849)

รายชื่อผู้ป่วย วัณโรคทั้งหมด

รายชื่อผู้ป่วย วัณโรค with DM (รหัส E10-E149)

รายชื่อผู้ป่วย วัณโรค with Gout (รหัส M100-M1099)

รายชื่อผู้ป่วย วัณโรค with HIV (รหัส B20-B24)

รายชื่อผู้ป่วย วัณโรค with HT (รหัส I10-I159)

รายชื่อผู้ป่วย วัณโรค with Stroke (รหัส I60-I699)

รายชื่อผู้ป่วยได้รับ DTPHB หรือ DTPHB-Hib

รายชื่อผู้ป่วยโรค Leptospirosis

รายชื่อผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก

รายชื่อผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก

รายชื่อผู้มีประวัติวัคซีน mmr อายุ 1- 7 ปี (ตอนอายุ 9 เดือน mr และ 2 ปี ครึ่ง mmr )

รายชื่อผู้มีประวัติวัคซีน mmr อายุ 7-12 ปี (ป.1 -ป.6) (ตอนอายุ 9 เดือน mr และ 2 ปี ครึ่ง mmr )

รายชื่อผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีน (PCEC/VERORAB)และ(ERIG)

รายชื่อผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

คลินิก DM HT CKD COPD Asthma

1.รายชื่อผู้ป่วยความดันอย่างเดียว ที่มีค่า bp < 140/90

2.รายชื่อผู้ป่วยความดันอย่างเดียว ที่มีค่า bp ระหว่าง 140/90 - 159/99

3.รายชื่อผู้ป่วยความดันอย่างเดียว ที่มีค่า bp ระหว่าง 160/100 - 179/109

4.รายชื่อผู้ป่วยความดันอย่างเดียว ที่มีค่า bp ตั้งแต่ 180/110

รายชื่อผู้ป่วย Asthma ที่มารับบริการที่ ห้องฉุกเฉิน

ผู้ป่วยมีรหัสวินิจฉัย E10 - E14 ยังไม่ลงทะเบียนคลินิก DM

ผู้ป่วยมีรหัสวินิจฉัย I10 - I159 ยังไม่ลงทะเบียนคลินิก HT

รายงานการ ตรวจ LAB ประจำปี ของผู้ป่วยเบาหวานความดัน แยกราย รพ.สต.

รายชื่อผู้ป่วย Asthma รายใหม่ ใน ปี งบประมาณ

รายชื่อผู้ป่วย COPD รายใหม่ ใน ปี งบประมาณ

รายชื่อผู้ป่วย N183 ที่ Refer ไป รพ.บ้านหมี่และรพ.พระนารายณ์

รายชื่อผู้ป่วย N184 ที่ Refer ไป รพ.บ้านหมี่และรพ.พระนารายณ์

รายชื่อผู้ป่วย DM ที่ไม่มีวินิจฉัย Z013,Z135,Z018

รายชื่อผู้ป่วย คลินิค Asthma

รายชื่อผู้ป่วย คลินิค COPD

รายชื่อผู้ป่วย DM/HT ที่ลงทะเบียนแล้ว รายใหม่ เฉพาะ อ.โคกเจริญ แยกราย รพสต.

รายชื่อผู้ป่วยที่ ไม่มาตามนัด คลินิค Asthma

รายชื่อผู้ป่วยที่ ไม่มาตามนัด คลินิค COPD

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานความดัน eGFR น้อยกว่า 40 เฉพาะอำเภอโคกเจริญ

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองเท้า

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาทตา

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว ที่มีผลตรวจ FBS <125

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว ที่มีผลตรวจ FBS <= 70

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว ที่มีผลตรวจ FBS >= 183

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว ที่มีผลตรวจ FBS >= 400

รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว ที่มีผลตรวจ FBS แบบเลือกช่วงค่าน้ำตาล

งานประกันสุขภาพ

(ปานฝัน) UC นอกเขต รายชื่อผู้ป่วย UC นอกเขตนอกจังหวัด (39)

(ปานฝัน) ตรวจสอบ Claim Code กรณีส่งตรวจสิทธิว่าง (ผู้ป่วยนอก)

(ปานฝัน) ตรวจสอบ Claim Code เด็กอายุต่ำกว่า 90 วัน (ผู้ป่วยนอก)

(ปานฝัน) ตรวจสอบ Claim Code เด็กอายุต่ำกว่า 90 วัน (ผู้ป่วยใน)

(ปานฝัน) ตรวจสอบ hospmain สิทธิ UC นอกเขตนอกจังหวัด ที่ให้สิทธิเป็นชำระเงิน

(ปานฝัน) รายชื่อผู้ป่วย UC นอกเขตในจังหวัดที่ต้องส่งตรวจด้วยรหัสสิทธิ 10 (ยังไม่เสร็จ)

(ปานฝัน) รายชื่อผู้ป่วย UC นอกเขตในจังหวัดที่ต้องส่งตรวจด้วยรหัสสิทธิ 25

(ปานฝัน) รายชื่อผู้ป่วย UC นอกเขตในจังหวัดที่ต้องส่งตรวจด้วยรหัสสิทธิ 39

PPB Fee Schedule ทันตกรรมเด็ก 4-12 ปี (ตรวจสอบกับการส่ง e-claim)

PPB Fee Schedule ทันตกรรมหญิงตั้งครรภ์ (ตรวจสอบกับการส่ง e-claim)

ตรวจสอบ ผู้ส่งตรวจ ว่ามีการตรวจสอบสิทธิการรักษาผู้ป่วยจากปุ่ม NHSO

รายกลุ่มโรคแยกตาม กลุ่ม DRG แยก CMI,Rw

รายการงานใช้ Instrument สำหรับเบิก e-Claim ผู้ป่วยนอก

รายการงานใช้ Instrument สำหรับเบิก e-Claim ผู้ป่วยใน

รายการงานใช้ Instrument สำหรับเบิกกายอุปกรณ์สิทธิประกันสังคม

รายชื่อคนไข้สิทธิจ่ายตรงเพื่อตรวจสอบ Approval code

รายชื่อคุมกำเนิดกึ่งถาวรทุกสิทธิ (ใส่ห่วงหรือฝังยาคุม) (ที่มีอายุต่ำกว่า 20ปี)

รายชื่อคุมกำเนิดกึ่งถาวรทุกสิทธิ (ใส่ห่วงหรือฝังยาคุม)

รายชื่อผู้ป่วย สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง แบบเลือกแผนก

รายชื่อผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว IPD ที่ไม่ใช่ พม่า ลาว กัมพูชา

รายชื่อผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว IPD พม่า ลาว กัมพูชา ขึ้นทะเบียน

รายชื่อผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว IPD พม่า ลาว กัมพูชา ไม่ขึ้นทะเบียน

รายชื่อผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว OPD ที่ไม่ใช่ พม่า ลาว กัมพูชา

รายชื่อผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว OPD พม่า ลาว กัมพูชา ขึ้นทะเบียน

รายชื่อผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว OPD พม่า ลาว กัมพูชา ไม่ขึ้นทะเบียน

รายชื่อผู้ป่วยสิทธิ 10 : ชำระเงินเอง มี CC และ PI

รายชื่อผู้ป่วยสิทธิ 12 : ชำระเงินเอง (อุบัติเหตุจราจร) แบบย่อ

รายชื่อผู้ป่วยสิทธิ 12 : ชำระเงินเอง (อุบัติเหตุจราจร) แบบละเอียด

รายชื่อผู้ป่วยสิทธิ UC ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับเบิก e-Claim

งานเวชระเบียนและสถิติ